logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

Copyright ©2017 ThemeMascot

Cinsel Mahremiyete İlişkin Görüntüler Özel Yaşama Alanına Ait Olduğu

 

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2015/5128

K. 2016/10207

T. 15.6.2016

• ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (Mesleğinin Sağladığı Kolaylıktan Yararlanarak - Mağdura Ait Bilgisayarı Tamir Ederken Mağdurun Cinsel İçerikli Görüntülerini Kişisel Hard Diskine Kopyalama/Mağdurun Cinsel Mahremiyetine Dair Görüntülerin Mağdurun Özel Yaşam Alanı Kapsamında Bulunduğu/Sanığın Atılı Suçtan Cezalandırılacağı)

• ŞANTAJ (Sanık Mağdura Ait Bilgisayarı Tamir Ederken Mağdurun Cinsel İçerikli Görüntülerini Fark Edip Kişisel Hard Diskine Görüntüleri Kopyaladığı - Mağdurdan Görüntüleri İade Etme Karşılığında Para Talep Edip Aksi Takdirde Görüntüleri Yayma Tehdidinde Bulunduğu/Sanığın Atılı Suçtan Cezalandırılması Gerektiği)

• CİNSEL MAHREMİYETE İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ÖZEL YAŞAMA ALANINA AİT OLDUĞU (Sanığın Mağdura Ait Bilgisayarı Tamir Ederken Mağdurun Cinsel İçerikli Görüntülerini Kişisel Hard Diskine Kopyaladığı - Sanığın T.C.K.'nun 134. ve 137/1-b Md. Gereği Cezalandırılacağı/Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu)

• İŞLENEN SUÇ NEDENİ İLE PİŞMANLIK DUYULMASI İRDELENECEĞİ (Özel Hayatın Gizliliğini İhlal/Şantaj - T.C.K.'nun 51/1-(B) Md. Uyarınca Denetime Olanak Verecek ve Somut Gerekçeler de Gösterilmek Suretiyle Takdir Hakkının Kullanılacağı)

• MESLEĞİNİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN YARARLANMA (Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu - Sanık Mağdura Ait Bilgisayarı Tamir Ederken Mağdurun Cinsel İçerikli Görüntülerini Fark Edip Kişisel Hard DiskineKopyaladığı/Sanığın T.C.K.'nun 134. ve 137/1-B Mad. Gereği Cezalandırılacağı)

5237/m.37,51/1-b,107/1-2,134/1-2,137/1-b

ÖZET : Dava; özel hayatın gizliliğini ihlal ve santaj suçuna ilişkindir. Mağdurun, doktor olarak çalıştığı özel hastanede farklı kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği esnada gizlice kaydettiği görüntüleri bilgisayarına depoladığı, bilgisayarın arızalanması sonucu sanık mağdura ait bilgisayarı tamir ederken, mağdurun cinsel içerikli görüntülerini fark edip, kişisel hard diskine bu görüntüleri kopyaladığı, arkadaşları olan diğer sanıklar ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, mağdurdan görüntüleri iade etme karşılığında para talep edip, aksi takdirde görüntüleri yayacakları tehdidiyle mağdura şantaj yaparak, söz konusu görüntüleri CD'ler halinde çoğalttıkları ve sanıkların kolluk görevlilerince yakalandıkları olayda, Sanığın mesleğinin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle ele geçirip, birlikte hareket eden sanıklar tarafından şantaj suçunda kullanılmak için çoğaltılan mağdurun cinsel mahremiyetine dair görüntülerin, mağdurun özel yaşam alanı kapsamında bulunduğu gözetilerek ve TCK'nın 61/1. maddesinde yer alan ölçütler de nazara alınarak, görüntü veya seslerin kaydedilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan dolayı sanığın TCK'nın 134/1-2, 137/1-b; TCK'nın 37/1. maddesi yollamasıyla, şantaj suçundan dolayı sanıkların TCK'nın 37/1. maddesi yollamasıyla aynı Kanun'un 107/2. maddesi atfıyla 107/1. maddesi uyarınca ve her iki suçtan temel cezalarda asgari hadden uzaklaşılmak suretiyle mahkumiyet hükümleri kurulması gerekir. TCK'nın 51/1-(b) maddesi uyarınca, sanıkların suçları işledikten sonra yargılama sürecinde pişmanlık duyup duymadığı irdelenip, denetime olanak verecek ve somut gerekçeler de gösterilmek suretiyle takdir hakkının kullanılması gerektiği gözetilmeden, dosya kapsamına uygun düşmeyen ve kanundaki ibarelerin tekrarına dayalı gerekçelerle sanıklara hükmolunan hapis cezalarının ertelenmesine karar verilmesi bozma nedenidir.

DAVA : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve şantaj suçlarından sanıkların mahkumiyetlerine dair hükümler, sanıklar ....ve .... müdafii ile katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanıklar ..... ve ....müdafii ile katılan vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1-) Oluşa ve dosya kapsamına göre; mağdurun, doktor olarak çalıştığı özel hastanede farklı kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği esnada gizlice kaydettiği görüntüleri bilgisayarına depoladığı ve 2010 yılı içerisinde arızalanan bilgisayarının tamiri için sanık ...'ın çalışmakta olduğu firmayla anlaştığı, sanık ...'ın mağdura ait bilgisayarı tamir ederken, mağdurun cinsel içerikli görüntülerini fark edip, kişisel hard diskine bu görüntüleri kopyaladığı ve adı geçen sanığın firmadan ayrıldığı 2012 yılında, arkadaşları olan diğer sanıklar ... ve ... ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, mağdurdan görüntüleri iade etme karşılığında para talep edip, aksi takdirde görüntüleri yayacakları tehdidiyle mağdura şantaj yaparak, söz konusu görüntüleri CD'ler halinde çoğalttıkları ve sanıkların 15.6.2012 günü kolluk görevlilerince yakalandıkları olayda,

Sanık ...'ın mesleğinin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle ele geçirip, birlikte hareket eden sanıklar tarafından şantaj suçunda kullanılmak için çoğaltılan mağdurun cinsel mahremiyetine dair görüntülerin, mağdurun özel yaşam alanı kapsamında bulunduğu gözetilerek ve TCK'nın 61/1. maddesinde yer alan ölçütler de nazara alınarak, görüntü veya seslerin kaydedilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan dolayı sanık ...'ın TCK'nın 134/1-2, 137/1-b; TCK'nın 37/1. maddesi yollamasıyla aynı Kanun'un 134/1-2; sanıklar ... ve ...'nin TCK'nın 37/1. maddesi yollamasıyla aynı Kanun'un 134/1-2. maddeleri gereğince ve anılan suç açısından 5.7.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'un 81. maddesiyle yapılan değişiklikler de dikkate alınarak, şantaj suçundan dolayı sanıkların TCK'nın 37/1. maddesi yollamasıyla aynı Kanun'un 107/2. maddesi atfıyla 107/1. maddesi uyarınca ve her iki suçtan temel cezalarda asgari hadden uzaklaşılmak suretiyle mahkumiyet hükümleri kurulması gerekirken, yasal ve yeterli olmayan yazılı gerekçelerle sanıklar hakkında TCK'nın 136/1. maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dolayı mahkumiyet hükümleri kurulması ve gerek verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme gerek şantaj suçlarından hükmedilen temel cezaların asgari hadden tayin edilmesi,

2-) TCK'nın 51/1-(b) maddesi uyarınca, sanıkların suçları işledikten sonra yargılama sürecinde pişmanlık duyup duymadığı irdelenip, denetime olanak verecek ve somut gerekçeler de gösterilmek suretiyle takdir hakkının kullanılması gerektiği gözetilmeden, dosya kapsamına uygun düşmeyen ve kanundaki ibarelerin tekrarına dayalı gerekçelerle sanıklara hükmolunan hapis cezalarının ertelenmesine karar verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre de:

Sanıklar hakkında şantaj ve sanıklar ... ve ... hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından dolayı hükmedilen kısa süreli hapis cezalarının ertelenmiş olması karşısında TCK'nın 53/4. maddesi gereğince aynı maddenin birinci fıkrasında öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmeyeceğinin ve sanık ... hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dolayı hükmedilen uzun süreli hapis cezasının ertelenmiş olması karşısında TCK'nın 53/3. maddesi gereğince sanık ...'ın kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık haklarından yoksun bırakılamayacağının gözetilmemesi,

3-) Kendisini vekil ile temsil ettiren katılan lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

4-) Adli emanete alınan eşyalar hakkında bir karar verilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, sanıklar ... ve ... müdafii ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu sebeplerle 5320 Sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 15.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Paylaş:

Etiketler: kvkk,kvkd,veri,bilişim,ceza,hukuk,karar